Reklamı Geç

Kırık - Çıkık ve Burkulmalar

Burkulma, bireylerin pervasız hareket etmelerinden ya da ani ters hareketlerden alana gelen, dokuların gerilmesi ya da yırtılması hadisesine burkulma ismi verilmektedir. Eklem yüzeylerinin kısa süreli olarak bölmeleri dir.

Kırık - Çıkık ve Burkulmalar
Kırık - Çıkık ve Burkulmalar admin
Bu içerik 248 kez okundu.

Kırık Nedir?
Kırık, kemik tamlığının bozulmasıdır. Kırıklar darbe neticeyi ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile beraber kendiliğinden kırık oluşma tehlikeyi de çoğalır.

Kaç Çeşit Kırık Vardır?
Kapalı kırık: Kemik tamlığı bozulmuştur. Ancak, ten sağlamdır.
Sarih kırık : Ten tamlığı bozulmuştur. Kırık uçları dışarı çıkabilir.
Kırık Bulguları Neler Olabilir?
• Hareket ile çoğalan sızı
• Biçim bozukluğu
• Hareket kaybı
• Ödem ve kanama sebebiyle morarma Sızılı bölgelerin tesbiti için elle tetkik zorunludur.

Kırığın Yol Açabileceği Negatif Vaziyetler Nelerdir?
• Kırık yakınındaki damar, asap, adalelerde yaralanma ve sıkışma kırık bölgede nabız alınamaması, solukluk, soğukluk
• Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok

Kırıklarda İlk Dayanak Nasıl Olmalıdır?
• Yaşamı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir.
• Hasta/yaralı hareket ettirilmez, sıcak yakalanır.
• Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır aksi takdirde büyüyebilecek ödem doku zararına yol açacaktır.
• Tespit ve bandaj yapılırken parmaklar görünecek biçimde sarihte vazgeçilir. Böylece parmaklardaki renk, hareket ve duyarlılık hakimiyet edilir.
• Kırık kuşkusu olan bölge, ani hareketlerden sakınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak biçimde tespit edilir. Tespit malzemeleri sopa, tahta, karton gibi sert
malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalıdır.
• Sarih kırıklarda, tespitten evvel yara pak bir bezle kapatılmalıdır.
• Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, 

Burkulma Nedir?
Eklem yüzeylerinin anlık olarak bölmesidir. Zorlamalar neticeyi oluşur.
Burkulma Bulguları Nelerdir?
• Burkulan bölgede sızı
• Kızarıklık, şişlik
• İşlev kaybı

Burkulmada İlk Dayanak Nasıl Yapılmalıdır?
• Sıkıştırıcı bir sargıyla burkulan eklem tespit edilir.
• Şişliği eksiltmek için bölge yukarıya kaldırılır.
• Erken yarıyılda soğuk uygulama yapılır.
• Hareket ettirilmez.
• Tıbbi dayanak istenir 

Çıkık Nedir?
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak bölmesidir. Kendiliğinden klasik konumuna dönemez.

Çıkık Bulguları Nelerdir?
• Yoğun sızı
• Şişlik ve kızarıklık
• İşlev kaybı

Çıkıkta İlk Dayanak Nasıl Yapılmalıdır?
• Eklem aynen bulunduğu biçimde tespit edilir.
• Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz.
• Hastaya/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez.
• Bölgede nabız, ten rengi ve ısı hakimiyet edilir.
• Tıbbi dayanak istenir.

Kırık-Çıkık ve Burkulmalarda Tespit Nasıl Olmalıdır?
Tespit için ilk destekçi elde olan malzemeleri kullanır. Bunlar üçgen bandaj, rulo bandaj, battaniye, hırka, eşarp, kravat vb. yumuşak malzemeler ile tahta, karton vb. sert
malzemeler olabilir.

Tespit Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
• Tespit yapılırken yaralı bölge statik yakalanmalıdır.
• Yara, varsa üzeri pak bir bezle kapatılmalıdır.
• Tespit edilecek bölge evvel yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.
• Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir. Düzenlenmeye çalışılmamalıdır.
• Tespit; kırık, çıkık ve burkulma bölgesinin üstündeki ve altındaki eklemleri kapsayacak biçimde yapılmalıdır.

Tesbit Usülleri Nelerdir?
Kol ve Köprücük Kemiği Kırığı Tespiti
• Koltuk altına yumuşak malzeme yerleştirilir.
• Kol askısı yerleştirilir.
• Üçgen sargı yaralının gövdesinin üzerinde, üçgenin tepesi dirsek tarafına, tabanı gövdeyle aynı hizada olacak biçimde yerleştirilir.
• El dirsek hizasında bükülü olarak göğsün alt kısmına yerleştirilir. Üçgen sargının iki ucu yaralının boynuna düğümlenir. Tespit edilen elin parmakları görülecek biçimde olmalıdır.
• Kol askısı takviyeyi, göğüs boşluğu ve yaralı kol üzerine yerleştirilir geniş dış sargıda yerleştirilebilir. Böylece bedene yapışkan bir biçimde yaralı kol ve omuz eklemi değişmezlenmiş olur.

Üst Kol Kemiği Kırığı Tespiti
• Sert tespit malzemesiyle yapılır.
• Kırık kemiği, tespit edecek olan malzemeler yerleştirilmeden evvel kolun altına koltuk boşluğundan faydalanılarak iki kumaş şerit yerleştirilir.
• Malzemelerden kısa olanı, koltuk altından itibaren dirseği içine alacak biçimde yerleştirilir.
• Uzun olanı omuzla dirseği içine alacak biçimde yerleştirilir.
• Daha evvelden yerleştirilen şeritlerle bağlanarak tespit edilir. Şeritler çok kısa bağlanmamalıdır.
• Dirseği tespit için kol askısı takılır.
• Omuz tespiti için göğüs ve yaralı kol üzerinden geniş kumaş şerit veya üçgen sargı uygulanır.
Dirsek Kırığı ve Çıkığı Tespiti
• Kol gergin durumda bulunduysa kolla beden arasına yumuşak dolgu malzemeleri konularak bedene tespit edilir.
• Şayet bükülmüş durumda bulunduysa bir kol askısı takviyeyi ile tespit edilir.

Kol Askısıyla Önkol, Bilek ve El Tespiti
• Kırık dirsek ve bilek ekleminin hareketini önlemek için yaralı ön kolun altına üçgen kol askısı yerleştirilir. Hastanın/yaralının boynunun arda üçgenin iki ucu
düğümlenir.
• Fazla hareket etmesini yasaklamak için geniş bir sargı takviyesiyle askının üstünden sarılarak gövdeye bağlanır. Dirsek Kemiği ve/veya Önkol Kemiği Kırığında Sert Malzemelerle Tespit
• Önkolun altına 2 şerit yerleştirilir.
• Yumuşak maddeyle desteklenmiş sert tespit malzemelerinden biri, parmak diplerinden dirseğe kadar içe; ötekiyi, elin dış suratından dirseğe gelecek biçimde dışa konarak tespit edilir.
• Daha evvelden yerleştirilen şeritlerle bağlanır, fazla bunalmamalıdır.
• Dirsek eklemini tespit için kol askısı takılır.
• Bilek kemiklerinde veya el tarak kemiğinde bölgeyi, bir kol askısı ile tespit yeterlidir.
• Parmak kemiği kırıkları ile çıkığı ayırt etmek güçtür. Tespit için bir tespit malzemesi ile yaralı parmak, yanındaki sıhhatli parmakla sargı yapılabilir. Leğen Kemiği Kırığı Tespiti
• Her iki bacak arasına bir dolgu malzemesi konur.
• Sekiz biçimindeki bir sargıyla bilekler tespitlenir.
• Natürel boşlukların altından dizler ve bilekler sargıları kaydırmak ve iki tanesi kalça ve dizler arasında öteki ikisi dizler ve bilekler arasında olacak biçimde düğümlenerek tespit  edilir. Tam düğümler aynı tarafta olmalıdır.

Uyluk Kemiği Kırığı Tespiti
Sert tespit malzemesi ve sağlam bacağı ikinci bir tespit malzemesi gibi kullanarak tespit etme;
• Bir el, ayağın üst kısmına; ötekiyi, bileğe konularak yaralı bacak yakalanır ve sağlam bacakla bir hizaya getirmek için usulca çekilir. Aynı zamanda hafif bir döndürmede
uygulanır.
• Her iki bacak arasına özellikle dizler ve bilekler bir dolgu malzemesi konur. 
• Sekiz biçiminde bir sargıyla bilekler statiklenir.
• Yaralının bedeninin altından, kımıldatmaksızın natürel boşlukları kullanarak bel, diz ve bileklerin arda 7 kumaş şerit veya eşi geçirilir.
• Yumuşak malzemeyle desteklenmiş sert tespit malzemesi, koltuk altından ayağa kadar yerleştirilir ve ayaklardan yukarıya doğru bağlanır.
• Düğümler tespit malzemesi üzerine atılarak sargılar bağlanır.
• Bilek hizasındaki sargı evvelkinin üzerine sekiz biçiminde bağlanır.
• Sert tespit malzemesi bulunmaması halinde, sağlam bacağı tek takviye olarak kullanarak geniş sargılarla tespit edilir.

Diz Kapağı Kırığı Tespiti
• Geniş sargılar desteği ile iki bacağı birleştirerek dizkapağı tespit edilir. Dizin üst ve altında kalan sargıları sıkarken dikkatli olunmalıdır.
• Geniş ve sert tespit malzemesi tabla varsa kalçadan ayağa kadar, yaralı bacağın altına tabla yerleştirilir. İki tanesi kalça-diz arasındaki bölgede, iki tanesi de diz-bilek arasındaki bölgede olacak biçimde geniş sargılarla bağlanır ve bunların üzerine eklemi değişmezlemek emeliyle, eklem üzerinden sekiz biçiminde bir sargı ile sarılır.

Kaval Kemiği Kırığı Tespiti
Uyluk kemiği kırığı tespitindeki gibidir.
• Bacaklar yakalanır ve usulca çekilir.
• Natürel boşluklar kullanılarak dizlerin altı, bileklerin altı yaralı bacağın altından kumaş şeritler geçirilir.
• Uygun bir biçimde yumuşak dolgu malzemesiyle desteklenmiş tespit malzemelerinden biri iç tarafta kasıktan ayağa kadar, öteki tarafta kalçadan ayağa
kadar yerleştirilir.
• Ayaklardan başlanarak şeritler dış tespit malzemesi üzerinde düğümlenerek bağlanır. Bilek hizasındaki sargı ayak tabanı üzerine sekiz biçiminde düğümlenir.

Bileğin/Ayağın Tespiti
• Yaralının pabuçları çıkarılmadan bağları çözülür.
• Bilek seviyesinde sarılmış sekiz biçiminde bir sargıyla her iki ayak beraber tespit edilir. Yumuşak malzemelerle iyice kaplanmış rulo yapılmış bir battaniye bir yüzeye
yaslamak suretiyle bacakları yukarıyada yakalamak gerekir

kırık çıkık burkulma kemik ayak kırığı parmak kırığı bilek kırığı kol kırığı kırık tedavisi çıkık tedavisi kol çıkığı omuz çıkığı bilek çıkığı diz çıkığı ayak çıkığı ayak burkulması
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Diş sağlığı için
Diş sağlığı için
Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı
Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı